Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Obecné

Následující pravidla hry a všeobecné obchodní podmínky řídí používání online či mobilní hry poskytované společností Playa Games GmbH na webech společnosti Playa Games GmbH, stejně jako prostřednictvím obchodů s aplikacemi či externích distribučních partnerů.

Vytvořením herní postavy podává uživatel žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání se společností Playa Games GmbH (dále jen „provozovatel“). Provozovatel tuto smlouvu vydáním dané herní postavy přijímá, ale pouze v případě, že uživatel je fyzická osoba. Smlouva o užívání se zakládá na těchto všeobecných podmínkách, což uživatel svojí registrací stvrzuje. Smlouva o užívání je platná pro svět, ve kterém se daný uživatel zaregistroval. Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez nutnosti dodržování lhůt písemně, zpravidla e-mailem, řádně ukončit. Uživatel nemá žádný nárok na vydání herní postavy ani na to, jestli mu bude povoleno účastnit se hry.

Provozovatel poskytuje hru v rámci svých technických a provozních schopností s roční průměrnou dostupností 90 % (devadesát procent). To nezahrnuje období, během kterých je používání hry přerušeno nebo narušeno z povinných technických důvodů nebo kvůli potřebné údržbě. V takových případech za ně provozovatel nenese odpovědnost, která by jinak vyplývala z podmínek této smlouvy. Nezahrnuje to ani období, během kterých nelze přes internet přistupovat k serverům využívaných provozovatelem nebo hrou z technických či jiných důvodů, které jsou mimo sféru působnosti provozovatele (vyšší moc, selhání třetích stran apod.). Uživatelé jsou sami zodpovědní za adekvátnost softwaru a hardwaru používaného k hraní hry a za jejich aktualizaci.

Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv dále vyvíjet nebo upravovat nebo její provoz bez udání důvodů zrušit. Účastnit se hry je možné pouze v jejínejaktuálnější verzi a v souladu s nejnovějšími pravidly, která jsou zcela nadřazena všem starším pravidlům.

§ 2 Herní postava

a) Jméno
Při vytváření herní postavy zadává uživatel její jméno („pseudonym“). Toto jméno musí být v tomto herním světě jedinečné a musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Při výběru názvu účtu se musí respektovat práva na ochranu jména reálně existujících osob. To platí také pro pojmenování skupin, které nesmí být pojmenovány podle existujících klubů, firem či značek. Uživatel nemá nárok na přiřazení nebo trvalé vlastnění konkrétního jména či názvu. Provozovatel si vyhrazuje právo jména a názvy bez předchozího upozornění změnit, zejména pokud tyto porušují výše uvedená pravidla.

b) Heslo
Při vytváření herní postavy si uživatel vybere heslo, aby zabránil neoprávněným třetím stranám v jejím používání. V tomto ohledu nese odpovědnost za zabezpečení své herní postavy plnou odpovědnost uživatel. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a zahrnovat písmena, čísla a speciální znaky. Heslo musí být udržováno v tajnosti. Oddělení zákaznických služeb provozovatele nebude po uživateli nikdy požadovat sdělení hesla. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu herního obsahu v důsledku použití nedostatečně bezpečného hesla nebo sdělení hesla třetím stranám.

c) E-mailová adresa
V závislosti na způsobu registrace bude provozovatel po uživatelích požadovat přiřazení e-mailu k herní postavě. E-mailová adresa je vyžadována z důvodu zajištění různých herních funkcí. Lze ji mimo jiné použít k přiřazení herních postav příslušným uživatelům, pokud tito zapomenou své heslo. Herní postavu lze také aktivovat na jiném zařízení. Bez výslovného souhlasu uživatelů nebude provozovatel sdílet jejich e-mailové adresy se třetími stranami, pokud k tomu není ze zákona povinen. Uživatel zaručuje, že má na poskytnutí dané e-mailové adresy právo a neporušuje tím práva žádné třetí strany. Za jakékoliv poškození v důsledku poskytnutí e-mailové adresy třetí strany nese odpovědnost daný uživatel. Pokud e-mailová adresa přidružená k herní postavě nepatří danému uživateli, je neplatná nebo určená ke krátkodobému použití (tzv. „trash email“), provozovatel si vyhrazuje právo příslušnou herní postavu zablokovat nebo smazat.

d) Odstoupení
Uživatel může od smlouvy o užívání s provozovatelem kdykoliv odstoupit prostřednictvím volby „Spravovat“ u výběru postavy a smazáním dané herní postavy z příslušného herního světa. V důsledku tohoto zrušení budou veškeré osobní údaje uložené provozovatelem (viz § 9) v souvislosti s herní postavou smazány, pokud to povoluje či vyžaduje zákon. Poskytnutá e-mailová adresa bude poté nahrazena číselnou hodnotou (tzv. hash). Smlouva o užívání nebude ukončena, pokud bude postava smazána pouze u výběru postavy (a nikoliv v herním světě) při odinstalování aplikace z chytrého telefonu či tabletu nebo při odhlášení ze hry. Provozovatel si vyhrazuje právo po přiměřené době zablokovat nebo smazat herní postavy, se kterými se nehraje.

§ 3 Práva na herní obsah

V rámci smlouvy o užívání (viz § 1) uživatel obdrží jednoduché, nepřenosné a nesublicencovatelné právo na soukromé užívání pro něj zřízené herní postavy a herního obsahu, který bude během hraní k této postavě přidružen, pro účely běžného hraní. Práva na užívání se časově omezují na dobu trvání smlouvy o užívání, pokud není pro některý herní obsah stanovena kratší doba. Uživatel nezískává žádnou formu vlastnictví ani jiná práva na herní obsah nad rámec těchto práv na užívání. To platí také pro herní obsah, který byl uživateli poskytnut na základě využití prémiové měny (viz § 10). Všechna ostatní práva náležejí provozovateli a autorům.

Uživatelé, kteří chtějí herní obsah používat k čistě soukromým účelům mimo bezprostřední hru, k tomu musejí získat svolení provozovatele. Nabízení nebo získávání herního obsahu za finanční odměnu je zakázáno. Také není povoleno zdarma či za úplatu přenášet herní postavy a jejich přístupové údaje.

Vlastníkem práv na jméno a autorských práv ke hře je provozovatel a popř. příslušní poskytovatelé licencí. Rozmnožování či používání poskytnutého herního obsahu, popisných textů nebo zdrojového kódu je zakázáno.

Pokud máte dotazy nebo připomínky nebo pokud máte podezření na porušení vašich vlastních autorských práv nebo práv na užívání, obraťte se prosím neprodleně na provozovatele a uveďte bližší informace. Provozovatel se v případě oprávněných připomínek obratem postará o nápravu.

§ 4 Více účtů / sdílení účtů / account sitting

Každý uživatel může hrát jen s jednou herní postavou na každý herní svět. Pokud hráč hraje s více než jednou herní postavou, může být potrestán trvalým zablokováním všech dotčených herních postav. S jednou herní postavou smí hrát pouze jedna osoba. Sdílení účtu, tedy střídavé hraní více osob s jednou herní postavou, není povoleno. Něco jiného platí pro dočasný account sitting. V tomto případě hraje uživatel s herní postavou jiného uživatele v jeho nepřítomnosti trvající 24 hodin až 21 dní. Po tuto dobu se uživatel opatrované herní postavy nesmí do hry přihlásit ani ji hrát. Account sitter (opatrující uživatel) nesmí používat více než jednu herní postavu najednou a není mu dovoleno útočit na herní postavu, se kterou sám hraje. Riziko spojené s celým průběhem account sittingu nese uživatel opatrované herní postavy. Předání přístupových údajů account sitterovi představuje vysoké riziko provedení nevyžádaných změn na herní postavě. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo smazáním herní postavy. Provozovatel obzvláště neručí za případné používání prémiové měny (viz § 10).

§ 5 Zneužití chyb a skriptování/podvádění

Provozovatel výslovně varuje před používáním programů, jako jsou skripty (např. boti), nebo domnělým hackováním. Jediným účelem hackování je poškodit počítač uživatele a zpravidla nedosahuje slibovaného efektu. Každý, kdo si instaluje program od neznámých třetích stran z internetu, podstupuje velké riziko. Před nainstalováním je vždy třeba provést kontrolu, zda program neobsahuje malware, jako jsou trojské koně a viry. Každý, kdo zadává své údaje do herních skriptů, si musí být vědom toho, že se jich mohou zmocnit třetí strany, které mohou provádět nevyžádané změny herní postavy. Z tohoto důvodu není používání skriptů a hacků povoleno – za účelem ochrany uživatele a v zájmu zachování rovných možností – a může vést k zablokování či smazání herní postavy bez předchozího upozornění. To platí také na činnosti uživatele, které způsobují nadměrný přenos dat na herní svět (např. automatické obnovování) nebo které mají narušovat průběh hry. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů. Každý hráč je povinen jím zjištěné chyby programu neprodleně ohlásit provozovateli prostřednictvím formuláře podpory. Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat se zablokováním své herní postavy. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný hráč vyzván pracovníkem podpory.

§ 6 Pravidla chování

Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně a jejich propagace nejsou v žádné podobě povoleny. Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby, nebo které porušují platné právo, zejména zákonnou ochranu mládeže, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné herní postavy mohou být zablokovány nebo smazány. Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky. Provozovatel si nepřivlastňuje uživateli napsané nebo odkazované texty. Kontrola se provádí namátkově a na základě konkrétního upozornění. Je zakázáno vydávat se ve hře, zejména na fóru, za jiného uživatele nebo pracovníka podpory, správce komunity, provozovatele apod. nebo jiným uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.

§ 7 Jazyk hry

Oficiální jazyk ve hře a na fóru se řídí jazykem herních textů na daném serveru. Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího jazyka vést k zablokování nebo smazání herní postavy, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování. Výjimkou jsou anglické nebo latinské citáty v popisech postav a cechů.

§ 8 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje tým sestávající z komunitních správců (CoMa), herního personálu a pracovníků podpory. S nimi se lze spojit prostřednictvím formuláře podpory ve hře a po zadání e-mailové adresy přidružené k dané herní postavě, aby bylo zajištěno důvěrné zacházení s údaji dotčeného uživatele. Pokud se uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné kompetentní osobou tak, že se se stejnou záležitostí obrátí na jinou osobu, může to vést k zablokování nebo smazání jeho herní postavy. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny, pokud jsou odeslány prostřednictvím příslušné funkce formuláře podpory.

§ 9 Ochrana osobních údajů

Během registrace do hry se shromažďuje pouze velmi málo údajů. K nim vedle e-mailové adresy patří pouze heslo k přihlášení a přezdívka. Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a za přísného dodržování ustanovení aktuálních zákonů (GDPR a německý BDSG).

§ 10 Náklady

Hru lze hrát zcela zdarma. Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné automatické náklady. Uživatel má nicméně možnost nechat svojí herní postavě za úplatu připsat jednotky prémiové měny. Ty budou přiřazeny tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány. Ceny jsou uvedeny přímo v příslušné herní nabídce. Prémiová měna může ve hře sloužit k používání doplňkového obsahu. Ten zahrnuje zvláštní předměty, dopravní prostředky či jiné herní výhody. Na dostupnost určených výhod však neexistuje nárok. Jednotky prémiové měny potřebné pro tento obsah jsou vždy zřetelně uvedeny. Vzhledem k tomu, že doplňkový obsah lze použít pouze v případě, že jsou u dané herní postavy k dispozici jednotky prémiové měny, nemohou vyvstat neočekávané náklady. Použitím prémiové měny získává uživatel nevýhradní právo na užívání zvolené výhody, které platí pouze pro příslušnou herní postavu. Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena dobou platnosti této smlouvy. Veškerá práva přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele.

Prémiovou měnu lze získat prostřednictvím nabídky tak zvaného dealera houbiček, kde si uživatelé mohou vybrat z několika různých balíčků. Uživatelé mohou učinit svoji nabídku nákupu prémiové měny vybráním požadované položky a požadované platební metody v online hře nebo ve hře na mobilním zařízení a potvrzením výběru pomocí tlačítka „Koupit“ nebo kliknutím na zvolený balíček.

Po dokončení výběru a v závislosti na použité herní platformě jsou uživatelé přesměrováni na poskytovatele (třetí stranu), kde bude proces platby dokončen.

Po dokončení procesu platby provozovatel připíše prémiovou měnu příslušné herní postavě. Připsání také představuje přijetí kupní smlouvy na prémiovou měnu provozovatelem.

V případě hraní na mobilním zařízení a na portálech jednotlivých obchodních partnerů se může proces uzavření smlouvy od zde uvedeného postupu lišit. V takových případech budou uživatelé o specifickém procesu uzavírání smlouvy informováni zvlášť.

Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s bankami. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele. Někteří poskytovatelé, například poskytovatelé telekomunikačních či mobilních služeb, jsou sami hlavními smluvními partnery uživatele. V těchto případech provozovatel své služby poskytuje příslušnému poskytovateli, který je vlastníkem příslušné pohledávky vůči danému uživateli. Tito poskytovatelé tedy uplatňují pohledávky na vlastní účet a nikoliv pro provozovatele. V případě dotazů se prosím obraťte na svého poskytovatele nebo na pracovníky naší podpory.
V každém případě nebudou osobní údaje, které uživatel zadá během platebního procesu, provozovatelem shromažďovány, předávány ani ukládány. Provozovatel ukládá pouze množství prémiové měny zakoupené ve spojitosti s danou herní postavou a jakékoliv související informace, jako je např. čas nákupu.

V zájmu ochrany mladších hráčů hra nenabízí možnost vyhrát peníze nebo se nechat vyplatit (§ 6, odst. 2 spolkového zákona o ochraně mládeže). Jednotky platební měny tudíž nemohou být vyměněny za reálnou měnu ani v takové měně vyplaceny. Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají.

Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.
Od 91. dne po posledním nákupu prémiové měny provozovatel považuje jakoukoliv zbývající měnu na uživatelském účtu za nevyužitou. Pro uživatele z toho nevyplývají žádné přímé důsledky.

§ 11 Právo na odstoupení

Pokud vám byly připsány jednotky prémiové měny výměnou za platbu, máte v souladu s následujícími články zákonné právo na odstoupení:

Zásady odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo od této smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů odstoupit. Poslední možný termín pro odstoupení je čtrnáct dní od data uzavření smlouvy. Chcete-li své právo na odstoupení uplatnit, musíte své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy sdělit přímo nám (Impresum, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburk) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem poslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení, ale není to nutné. V zájmu dodržení termínu odstoupení stačí oznámení o odstoupení odeslat před posledním možným datem pro odstoupení.
Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám veškeré od vás přijaté platby, včetně nákladů na poskytnutí služeb (s výjimkou nákladů v případě, kdy si zvolíte jiný způsob doručení, než je námi nabízený nejlevnější způsob), a to okamžitě, nejdéle však do čtrnácti dnů od data přijetí vašeho oznámení o odstoupení. K vrácení platby použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili při původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak, ale v žádném případě neobdržíte za toto vrácení platby kompenzaci.

Vypršení práva na odstoupení

Jakmile uživatel obdrží prémiovou měnu, může ji ihned použít ve hře. Na podnět uživatele začne provozovatel smlouvu ihned plnit. Pro tento účel vyjadřuje uživatel svůj výslovný souhlas již uzavřením hlavní smlouvy o užívání a v důsledku toho použitím získané prémiové měny. Uživatelé navíc potvrzují, že jsou si vědomi toho, že se tímto zříkají svého zákonného práva na odstoupení. Tento právní důsledek je řízen odstavcem 356 (5) německého občanského zákoníku.

Ukázkový formulář pro odstoupení

Chcete-li od této smlouvy odstoupit, vyplňte tento formulář a doručte nám jej:

- Komu:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburk
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Nehodící se smažte.

§ 12 Alternativní řešení sporu

Evropská komise poskytuje online platformu pro mimosoudní řešení sporů. Platforma pro řešení sporů je přístupná prostřednictvím následujícího odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Vynaložíme veškeré úsilí, aby se jakékoliv případné neshody týkající se naší smlouvy řešily smírně. Kromě toho nejsme povinni účastnit se jakéhokoliv postupu řešení sporů a nebudeme se účastnit procesů řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí radou.

§ 13 Zřeknutí se odpovědnosti

Provozovatel bez omezení ručí za veškerou újmu ve spojitosti s používáním hry pouze v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti, včetně úmyslného jednání a hrubé nedbalosti zástupců či pověřenců provozovatele, a v případě zaviněného poškození života, těla či zdraví. Navíc provozovatel ručí podle německého zákona o ručení za výrobky pouze v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, jejichž plnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodrženíse může uživatel pravidelně spoléhat, nebo pokud provozovatel daný nedostatek podvodně zamlčel nebo se zaručil za kvalitu dotčených produktů. V případě záměrného porušení podstatných smluvních povinností bude výše závazku omezena na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, které lze předpokládat v typických případech.

§ 14 Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky použití
(1) v případě změn v platné právní situaci,
(2) v případě změn vykonávání soudní pravomoci nejvyššího soudu,
(3) kvůli nezbytnostem technického rázu,
(4) v zájmu zachování provozu,
(5) v případě změn tržních podmínek,
(6) v zájmu získání výhody pro uživatele.

Nebude provedena žádná změna, která by zásadně ovlivnila smluvní rovnováhu zúčastněných stran. Uživatelé budou upozorněni na změnu všeobecných obchodních podmínek na webu provozovatele a v příslušné prohlížečové či mobilní verzi hry, a to ne později než čtyři týdny před jejich zamýšleným nabytím platnosti. Alternativně může provozovatel poslat uživateli pozměněné všeobecné obchodní podmínky e-mailem nebo oznámit, že si lze pozměněné všeobecné obchodní podmínky přečíst na webu provozovatele. Uživatel může do čtyř týdnů vyjádřit svůj nesouhlas se změnami. Po uplynutí této lhůty nebo po opětovném přístupu do hry se všeobecné obchodní podmínky považují za přijaté. Provozovatel uživatele samostatně informuje o důležitosti čtyřtýdenního období, právu na podání námitky a o právních důsledcích mlčení.

Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno.

Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN a německého mezinárodního soukromého práva. Tato volba zákonů neovlivní povinná opaření zákonů na ochranu spotřebitelů země, ve které spotřebitel trvale pobývá. Pokud uživatel nemá obecné sídlo soudu v Německu nebo pokud uživatel je obchodník (Kaufmann) ve smyslu německého obchodního zákoníku, je sídlem soudu pro všechny právní spory sídlo provozovatele. Provozovatel je mimoto oprávněn podat žalobu také v obecném sídle soudu uživatele.

Pokud části těchto podmínek nejsou, přestanou být nebo nejsou kompletně v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části těchto podmínek ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.